Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“ u Boljevac (Poslato na 17-05-2018)

Nastavnik fizičkog vaspitanja
Oglas važi od: 16.5.2018.

SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“
19370 Boljevac, Kneza Miloša 13


Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 80% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani pedagog fizičke kulture; profesor fizičke kulture; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - master; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije - master; master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije.

OSTALO:
Uz prijavu potrebno je priložiti: kraću biografiju, dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17), overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, dokaz o adresi na kojoj stanuje kandidat (kao dokaz ovog uslova kandidat može dostaviti bilo koji dokument izdat od nadležnog organa), dokaz o znanju srpskog jezika (ako kandidat prilaže diplomu o završenom školovanju na srpskom jeziku ne treba da dostavlja dodatne dokaze za ovaj uslov), uverenje o državljanstvu RS. Pravo učešća na konkursu nema kandidat koji je osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili koji je osuđen za krivično delo nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo davanje ili primanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za lice nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijavu sa neophodnom dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu. Napomena: na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postavljen je formular koji se popunjava prilikom prijavljivanja na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovi. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“


Pregledano: 1139 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters