Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Specijalista ginekologije i akušerstva (izuzetno doktor medicine, ukoliko se na oglas ne javi nijeda Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI u Petrovac na Mlavi (Poslato na 17-05-2018)

Specijalista ginekologije i akušerstva (izuzetno doktor medicine, ukoliko se na oglas ne javi nijedan specijalista ginekologije i akušerstva)
Oglas važi od: 16.5.2018.

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI
12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2
tel. 012/327-983, 327-984
faks: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs


Specijalista ginekologije i akušerstva (izuzetno doktor medicine, ukoliko se na oglas ne javi nijedan specijalista ginekologije i akušerstva)
na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja

USLOVI:
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, licenca za rad Lekarske komore. Opis poslova: predviđen sistematizacijom poslova ustanove, za poslove sa završenim medicinskim fakultetom.

OSTALO:
Uz prijavu podneti: kraću biografiju, overenu kopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi sa prosečnom ocenom tokom školovanja, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu, fotokopiju radne knjižice ukoliko kandidat ima radni staž ili potvrdu poslodavca o radnom stažu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je došlo do promene prezimena, uverenje o državljanstvu, kopiju lične karte. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos. Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Prijave slati u zatvorenim kovertama, na adresu: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska 2, 12300 Petrovac na Mlavi ili dostaviti lično u pravnu službu Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje pri izboru kandidata.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI


Pregledano: 457 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters