Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 18-05-2018)

Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 i 75/2014), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 1/2015), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-3877/2018 od 25.04.2018.godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Kadrovskim planom za 2018. godinu i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-2412/1 od 10.05.2018 godine, raspisuje se:
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Sanitarni/sanitarno-ekološki tehničar– Centar za kontrolu i prevenciju bolesti– Jedinica za zdravstveni nadzor, zbog povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci.

- Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu; prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima; sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada; uzima i uzorkuje biološki i drugi materijal za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu i na terenu; vodi evidenciju lica koja podležu obavezi zdravstvenog nadzora; učestvuje u epidemiološkom izviđanju i istraživanju u vanrednim situacijama; učestvuje u sprovođenju zdravstveno-vaspitnog rada; vrši unos podataka u elektronsku bazu podataka, određuje vrstu pregleda i naplatu; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora tehničara, glavnog tehničara Centra i načelnika Jedinice

- Uslovi:
- Srednje obrazovanje medicinske struke;
- stručni ispit;
- licenca;
- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju;
- vozač B kategorije;
- poznavanje rada na računaru.

- Dodatni uslov:
•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.
- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenoj srednjoj školi medicinske struke;
•uverenje o položenom stručnom ispitu;
•licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
•dokaz o stečenom radnom iskustvu od najmanje šest meseci u navedenom zvanju;
•fotokopija vozačke dozvole;
•sertifikat/potvrda o poznavanju rada na računaru;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom
II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

Rok važenja
25.05.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
položen stručni ispit
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 448 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters