Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik mašinske grupe predmeta; Spremačica Puno radno vreme

na SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 23-05-2018)

Nastavnik mašinske grupe predmeta; Spremačica
Oglas važi od: 23.5.2018.

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA
25000 Sombor, Trg cara Lazara 4
tel. 025/421-067


1. Nastavnik mašinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za 24% norme

2. Spremačica
na određeno vreme, radi zamene odsutnih zaposlenih preko 60 dana

USLOVI:
Za radno mesto 1: stručna sprema predviđena Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika - područje rada Mašinstvo i obrada metala („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 5/91 i dr.). Za radno mesto 2: stručna sprema predviđena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u ovoj školi i čl. 24, stav 1 Zakona o radu, odnosno stečen prvi stepen stručne spreme, završena osnovna škola. Drugi uslovi predviđeni su čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema i obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17). Uz prijavni formular sa biografijom kandidat podnosi: overenu fotokopiju diplome (kandidati pod rednim brojem 1 moraju priložiti i fotokopiju diplome o završenoj srednjoj i ako imaju višoj školi); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dokazuje se u skladu sa čl. 139 st. 1 tačka 5) i 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prijavni formular kandidat popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja sekretaru škole. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je podneta u roku utvrđenom konkursom, odnosno poslata preporučenom poštom u roku utvrđenom konkursom, a kao dan prijema računa se dan kada je pošiljka predata u pošti. Ako je poslednji dan konkursa nedelja ili državni praznik, rok za prijem prijava se pomera za sledeći radni dan. Pod potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove naznačene u konkursu. Izuzetno, kandidat može potrebna dokumenta podneti naknadno, odnosno posle utvrđenog roka, pod uslovom da je prijavu podneo u predviđenom roku i da zbog objektivnog razloga nije mogao doneti kompletnu dokumentaciju, samo ukoliko se nije započelo sa pregledom konkursnog materijala. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“.


Pregledano: 904 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters