Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nemedicinski administrativni radnik sa srednjom stručnom spremom - daktilograf Puno radno vreme

na ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU u Niš (Poslato na 30-05-2018)

Nemedicinski administrativni radnik sa srednjom stručnom spremom – daktilograf

ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU”, Niš

Na osnovu Kadrovskog plana za Zavod za sudsku medicinu za 2017.godinu, br.112-01-505/2017-02 od 03.07.2017. godine, kao i Odluke direktora br. 04-1813/18, od 23.05.2018. godine u vezi sa odredabama članova 7 i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik br.1/15), ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU, raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, za sledeće radno mesto:

I Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto i to:

I Nemedicinski administrativni radnik sa srednjom stručnom spremom -daktilograf, 1 izvršilac

II Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove daktilografa

– Završena srednja pravno-birotehnička škola – Radno iskustvo u daktilografskom radu najmanje 1 godine. – Sertifikat o završenom daktilografskom kursu – Neophodno znanje u osnovnom MS Office paketu

III Uz prijavu se podnosi u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:

1. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta 2. Kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl adresom 3. Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila 4. Uverenje o državljanstvu RS 5. Izvod iz matične knjige rođenih 6. Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime) 7. Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda) 8. Uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) 9. Dokaza o predhodnom radnom iskustvu (potvrda predhodnog poslodavca ili fotokopija radne knjižice).

Dokumenta pod stavkama 4, 5, 6, 7 i 8, ne smeju biti starija od 6 meseci.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Za radno mesto daktilografa kandidati koji budu ušli u uži izbor biće testirani od strane stručne komisije imenovane za konkretno radno mesto.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se primaju.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje pravna služba Zavoda za sudsku medicinu Niš.

IV Oglas će biti objavljem u na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i putem sajta Ministarstava zdravlja RS.

V Rok za prijavu kandidata traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti u kancelariji tehničkog sekretara Zavoda, svakog radnog dana od 8-14 sati, ili šalju u zatrvorenoj koverti na adresu: Zavod za sudsku medicinu, Bulevar dr Zorana Đinđića br.81,18000 Niš, sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto…(navesti tačan naziv radnog mesta za koji kandidat podnosi prijavu) “.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja
06.06.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU


Pregledano: 967 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters