Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef finansijske službe Puno radno vreme

na DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU u Trstenik (Poslato na 07-06-2018)

Šef finansijske službe
Oglas važi od: 06.6.2018.

DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA
U TRSTENIKU
37240 Trstenik, Damjana Maksića 2
tel. 037/711-865Šef finansijske službe

USLOVI:
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 74/14) i Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Sl. glasnik RS” 18/10 i 55/13), svaki kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove: da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (VII stepen stručne spreme) na ekonomskom fakultetu; da ima tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, odnosno studentima; da nije osuđivan pravosnažnom pressudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i da prema istom nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kao dokaz uz prijavuna oglas, podnose se: kraća biografija kandidata (CV); overeni prepis diplome; original izvod iz matične knjige rođenjih, ne stariji od 6 meseci i original uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci. Dom za svakog kandidata pribavlja: uverenje o neosuđivanosti (izdaje ga direkcija MUP-a prema mestu rođenja kandidata) i neutvrđenosti diskriminatornog ponašanja (izdaje ga centar za socijalni rad prema mestu prebivališta kandidata). Izabrani kandidat dužan je da Domu, pre zaključenja ugovora o radu, preda lekarsko uverenje o svom zdravstvenom stanju (o tome da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu spopsobnost za rad sa učenicima, odnosno studentima), ne starije od 6 meseci. Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje, na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata doneće se u zakonskom roku.


Pregledano: 1543 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters