Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista ili master ekonomista Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC u Knjaževac (Poslato na 07-06-2018)

Diplomirani ekonomista ili master ekonomista
Oglas važi od: 06.6.2018.

ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC
19350 Knjaževac, 4. juli 2

Diplomirani ekonomista ili master ekonomista
probni rad od 3 meseca

Opis poslova:
obavlja poslove za koje je osposobljen; priprema podatke i pruža podršku u izradi finansijskih i planova javnih nabavki, izrađuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu, prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte, priprema izveštaje o finansijskim i računovodstvenim pitanjima iz oblasti i delokruga rada, prikuplja i obrađuje podatke za izradu izveštajam finansijskih pregleda i analiza; priprema podatke za izradu opštih i pojedinačnih akata; priprema i vrši obradu dokumentacije za plaćanje po različitim osnovama; vrši plaćanja po osnovu dokumentacije, prati preuzimanje obaveza, za realizaciju rashoda; vrši računovodstvene poslove iz oblasti rada; priprema i obrađuje dokumentaciju za evidentiranje nastalih poslovnih promena; prati vođenje i vodi pomoćne knjige i pomoćne evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom; usklađuje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem; prati usaglašenja potraživanja i obaveza; prati čuvanje i arhiviranje finansijskih izveštaja, dnevnika i glavne knjige; prati pravne propise iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja i javnih nabavki; sačinjave mesečne izveštaje; sastavlja finansijske informacije, obaveštenja i ekonomske analize za poslovnu strukturu i nadležne institucije, stara se o pravilnom fakturisanju u svim organizacionim jedinicama zdravstvene ustanove; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odeljenja, načelnika službe i pomoćnika direktora za nemedicinska pitanja; za svoj rad neposredno je odgovoran/na načelniku odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove.

USLOVI:
uslovi za zasnivanje radnog odnosa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – US) i posebnim propisima vezanim za javne službe iz oblasti zdravstvene zaštite: završeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim ili master studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine ili na osnovbnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; potpuna psihička i fizička sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka; iskustvo u struci (podrazumeva angažovanje na ekonomsko-finansijskim poslovima u zdravstvenim ustanovama iz plana mreže zdravstvenih ustanova). Kriterijumi za izbor kandidata su: 1. prosečna ocena tokom studija – maksimalno 20 bodova; 2. dužina čekanja na zaposlenje kod NS – maksimalno 10 bodova; 3. iskustvo u struci – (podrazumeva angažovanje na ekonomsko-finansijskim poslovima u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova) – maksimalno 30 bodova; 4. ocena na razgovoru – maksimalno 40 bodova. Kandidati podnose (u originalu): 1. potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, imejl adresom i izjavom da se protiv njih ne vodi krivični postupak. U overenoj fotokopiji sledeća dokumenta (overa fotokopije ne sme biti starija od 6 meseci): 1. diplomu/uverenje o završenom visokom obrazovanju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim ili master studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; 2. izvod iz matične knjige rođenih; 3. izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime); 4. uverenje o državljanstvu; 5. fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana); 6. fotokopiju radne knjižice; 7. fotokopije ugovora kao dokaz iskustva u struci (podrazumeva angažovanje na ekonomsko-finansijskim poslovima u zdravstvnim ustanovama iz plana mreže zdravstvenih ustanova); 8. potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje kao dokaz dužine čekanja na zaposlenje.

Kandidat koji odlukom direktora bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, pre potpisivanja ugovora o radu biće dužan da dostavi u roku od 15 dana: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, uverenje da kandidat nije osuđivan (izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (izdaje sud) ne starije od 6 meseci. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gorenavedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Rešenjem direktora biće formirana omisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumentaciju prijavljenih kandidata, iste rangirati na osnovu kriterijuma iz tačke III (podtačka 1 do 3), ove odluke, a primenjujući proporcionalnu metodu bodovanja gde će kandidat koji ima najbolje pokazatelje – parametre ostvariti maksimalan broj bodova, a svi ostali proporcionalno manje bodova u odnosu na kandidata sa najviše bodova. Posle sprovedenog bodovanja od strane komisije, prvih pet kandidata sa najviše bodova biće pozvani na razgovor sa direktorom ustanove, kojom prilikom će pismeno odgovarati na stručna pitanja iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja i imati mogućnost da se lično predstave. O razgovoru sa kandidatima obavezno se sačinjava zapisnik. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljen u radni odnos donosi direktor na osnovu izveštaja Komisije i ocene – bodovanja koje kandidat dobije na razgovoru.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za opšte pravne i kadrovske poslove Zdravstvenog centra Knjaževac. Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na veb-stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs) i oglasnoj tabli Zdravstvenog centra Knjaževac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće se razmatrati. Rok u kome kandidat mora biti obavešten o izboru ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijave na oglas mogu se podneti lično ili poslati preporučenom poštom na adresu Zdravstvenog centra Knjaževac, 4. juli 2, 19350 Knjaževac (Odeljenje za opšte pravne i kadrovske poslove Zdravstvenog centra Knjaževac), sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto ____________ (navesti naziv radnog mesta)“.Pregledano: 2654 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters