Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša strukovna medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 07-06-2018)

Viša strukovna medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 06.6.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 1351) Viša strukovna medicinska sestra - tehničar
za rad u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege detata, do povrataka zaposlene

2) Viša strukovna medicinska sestra - tehničar
za rad u ginekologiji i akušerstvu u Službi za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko medicinsko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne/akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - ginekološko-akušerski/opšti smer; položen stručni ispit.3) Viša strukovna medicinska sestra - tehničar
za rad u operacionoj sali u Službi anestezije i reanimacije, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko medicinsko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne/akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - opšti smer; položen stručni ispit.Opis poslova za radna mesta pod 1, 2 i 3: planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja složene medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama koje zahtevaju veću stručnost i veštinu; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog; odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način; prikuplja, kontroliše i vrši unos zdravstveno - statističkih izveštaja; prati i vrši unos pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite; učestvuje u sprovođenju programa zdravstvenog vaspitanja u školi, zdravstvenoj ustanovi, zajednici; izrađuje očigledna sredstva za zdravstveno-vaspitni rad; prima, evidentira i distribuira promotivni materijal; učestvuje u radu savetovališta za odvikavanje od pušenja; po potrebi učestvuje u planiranju individualne ishrane za pojedine korisnike savetovališta; sprovodi aktivnosti na popularisanju davalštva krvi i komponenata krvi; asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite; asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima; asistira pri oralno hirurškim intervencijama; planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara/tehničara; učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

OSTALO:
Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz MK rođenih - original; za radna mesta pod 1 i 2: overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi - ginekološko-akušerski opšti smer; za radno mesto 3: fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi - opšti smer. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1334 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters