Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto zapisničar, zvanje: referent Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U ZRENjANINU u Zrenjanin (Poslato na 07-06-2018)

Radno mesto zapisničar, zvanje: referent
Oglas važi od: 06.6.2018.

PREKRŠAJNI SUD U ZRENjANINU

Na osnovu odredbi članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik PC” br. 79/05, 99/14 i 94/17), odredbi članova 17, 18, 19, 20 i 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik PC” br. 41/07 i 109/09), Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17 i 14/18), čl. 5 Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima („Sl. glasnik PC” br. 43/10 i 92/17), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu, broj Su I- 9-53/18 od 24.01.2018. godine i dopisom predsednika Vrhovnog kasacionog suda broj Su I-1-272/17 od 29.11.2017. godine, predsednik Prekršajnog suda u Zrenjaninu, oglašavaJAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
U PREKRŠAJNOM SUDU U ZRENjANINURadno mesto koje se popunjava:

Radno mesto zapisničar, zvanje: referent
2 izvršiocaUslovi za rad na radnom mestu zapisničar - referent: IV stepen srednje stručne spreme, srednja škola društvenog ili prirodnog smera, položen ispit za daktilografa Ia ili Ib klase, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Konkursna komisija će u izbornom postupku usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima, proveriti stručnu osposobljenost, znanja i veštine kandidata za obavljanje poslova. Znanje i osposobljenost kandidata vrednovaće se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, a ceniće se i mišljenje prethodnog poslodavca o odnosu prema poslu i kvalitetu rada za lica koja su već bila u radnom odnosu. Veštine kandidata vrednuju se neposredno kroz razgovor ceneći veštinu komunikacije, iskazanog logičkog i analitičkog rezovanja, elokvencije i organizatorske sposobnosti, a poznavanje rada na računaru uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru ili praktičnom proverom na računaru ukoliko ovaj dokaz ne poseduje.

Opšti uslovi za rad: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: 1. prijava za radno mesto zapisničar potpisana svojeručno, sa kontakt adresom i brojem telefona; 2. biografija; 3. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 4. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; 5. original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; 6. original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za daktilografa Ia ili Ib klase; 7. original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; 8. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci; 9. original ili overena fotokopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad; 10. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); 11. popunjenu i potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će Prekršajni sud u Zrenjaninu pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac br.1) ili će to kandidat sam učiniti (Obrazac br.2).

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS” br. 18/2016) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1 ili 2) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, i to da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da to kandidat učini sam.

Obrasce 1 i 2 možete preuzeti na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zrenjaninu u okviru obaveštenja o javnom konkursu. Popunjenu izjavu neophodno je priložiti uz napred navedene dokaze. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose na prijemnom šalteru Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Žitni trg bb, PC „Mala Varoš“ III sprat, ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na javni konkurs”.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Prekršajnog suda u Zrenjaninu, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na kontakte koje su naveli u prijavama.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Olivera Vilimonović Lužaić, sekretar Suda, kontakt telefon: 023/525-253.

Napomene: Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije. Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Prekršajni sud u Zrenjaninu ne vrši diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zrenjaninu, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-Uprave, na oglasnoj tabli suda, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne Službe za zapošljavanje.


Pregledano: 927 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters