Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik informatike Puno radno vreme

na OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Irig (Poslato na 07-06-2018)

Nastavnik informatike
Oglas važi od: 06.6.2018.

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“
22406 Irig, Zmaj Jovina 59
tel. 022/2462-712

Nastavnik informatike
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka privremeno odsutne radnice, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog bolovanja i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje vaspitno obrazovni rad. Nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1. na studijama drugog stepena (master akademske studije master strukovne studije, specijalistične akademske studije ) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.g. Kandidat treba da priloži sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji: prijavu na konkurs (sa sajta Ministarstva prosvete); diplomu o stečenom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o državljanstvu Republike Srbije; lekarsko uverenje; uverenje iz MUP-a sa podacima iz krivične evidencije. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Osoba za kontakt: sekretar Svetlana Pantelić tel. 022/2462-712.Skoro postavljeni poslovi OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 1305 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters