Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referenta Puno radno vreme

na VIŠI SUD U VALjEVU u Valjevo (Poslato na 07-06-2018)

Zapisničar u zvanju referenta
Oglas važi od: 06.6.2018.

VIŠI SUD U VALjEVU
14000 Valjevo, Karađorđeva 48
tel. 014/294-285Zapisničar u zvanju referenta

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za daktilografa Ia ili Ib klase i položen državni stručni ispit. Pored navedenih posebnih uslova kandidat mora da ispunjava i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima: da je državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nie osuđivan na kaznu zatvora od najmanjue šest meseci. Uz prijavu se prilažu dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji i to: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; diploma o završenoj školi; dokaz o radnom iskustvu; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima(kandidat koj nema položen državni stručni ispit, odnosno koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, obavezan je da obavi probni rad u trajanju od 6 meseci, i u kom roku mora položiti državni stručni ispit); uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi krivični postupak; uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti(navedeno uverenje moguće je dostaviti i kasnije, pre donošenja rešenja o prijemu u radni odnos). Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” (Oglas je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 38. od 25.05.2018. godine). Prijave sa dokumentima predaju se lično u pisarnici Višeg suda u Valjevu, ili preporučenom pošiljkom sa naznakom “Za oglas”. Konkursna komisija u izbornom postupku usmenim putem, na osnovu obavljenog razgovora sa kanditatima, kao i praktičnom proverom, proveriti stručnu osposobljenost, znanje i veštine kandidata za obavljanje poslova na radnom mestu zapisničar, a u skladu sa članom 5 Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima. Datum razgovora biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Stručna osposobljenost kandidata za obavljanje poslova na radnom mestu koje se popunjava, konkursna komisija vrednuje u izbornom postupku, ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima. Znanje kandidata vrednuje se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, ceneći praktično znanje kandidata iz oblasti rada na radnom mestu zapisničar. Za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu obavezan je probni rad u trajanju od šest meseci, u kom roku će biti obavezan da položi državni stručni ispit.


Pregledano: 1254 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters