Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PETROVAC NA MLAVI u Petrovac na Mlavi (Poslato na 13-06-2018)

Medicinski tehničar
Oglas važi od: 13.6.2018.

DOM ZDRAVLjA
PETROVAC NA MLAVI
12 300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2Medicinski tehničar
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, na određeno vreme

Opis poslova:
u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; realizuje zdravstveno-vaspitni rad sa roditeljima i decom, upućuje roditelje na obavezu vakcinacije dece, priprema i asistira doktoru medicine dete za pregled i utvrđuje njegovo opšte zdravstveno stanje i vrši antropometrijska merenja i snimanje EKG deteta, daje uputstva roditelju u vezi terapije, nege i ishrane bolesnog deteta, vodi propisanu evidenciju (zdravstveni karton, protokol, knjigu zaraznih bolesti i druge evidencije), sprovodi kontinuirani proces statističkog izveštavanja, vrši pripremu ordinacije, opreme i uređaja za rad, sprovodi propisanu terapiju i vakcinaciju, po potrebi ide u kućne posete i prati bolesnika u bolnicu ako postoji medicinska indikacija.

USLOVI:
srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca ako je poseduje; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre/tehničara; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre/tehničara; rad na računaru, posedovanje vozačke dozvole B kategorije. Uz prijavu podneti kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju vozačke dozvole; original ili overene fotokopije uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih ne smeju biti stariji od 6 meseci. Kandidati su dužni da prilože i potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje. Trajanje konkursa: 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave slati u zatvorenim kovertama na gorenavedenu adresu ili dostaviti lično u Pravnu službu DZ, sa naznakom: „Za oglas - za prijem u radni odnos jednog medicinskog tehničara za rad u Službi opšte medicine sa medicinom rada i kućnim lečenjem i zdravstvenom negom, na određeno vreme”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 570 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters