Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“ u Priboj (Poslato na 13-06-2018)

Sekretar
Oglas važi od: 13.6.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NEVEN“
31330 PribojSekretar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI: Uz prijavni folmilar koji se preuzima sa iternet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebni dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uslovi iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: a) da ima odgovarajuće obrazovanje (iz oblasti pravnih nauka, u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona i dozvolu za rad sekretara); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosta za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik na kome se odvija vaspitno-obrazovni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“


Pregledano: 1632 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters