Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servirka u posebnim uslovima rada; Viša medicinska sestra/tehničar; Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 18-06-2018)

Servirka u posebnim uslovima rada; Viša medicinska sestra/tehničar; Medicinska sestra/tehničar
Oglas važi od: 15.6.2018.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37
tel. 011/3307-524

Servirka u posebnim uslovima rada

USLOVI:
srednje obrazovanje, izuzetno osnovno obrazovanje na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Viša medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog radnika
3 izvršioca

USLOVI:
visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena osnovne strukovne /akademske studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 2 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Medicinska sestra/tehničar
na određeno vreme, do povratka privremeno odsutnog radnika

USLOVI:
srednje obrazovanje; položen stručni ispit; licenca; najmanje 6 (šest ) meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

OSTALO:
Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose: radnu biografiju; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu.Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama , s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta, sa naznakom: „Za javni oglas“ ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba broj 3), u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 921 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters