Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 20-06-2018)

Medicinski tehničar
Oglas važi od: 20.6.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do 12 meseci, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva do 6 meseci

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

OSTALO:
Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva; potvrdu o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice; izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; licencu ili rešenje o upisu u Komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, 35250 Paraćin, Majora Marka 12, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 700 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters