Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI u Petrovac na Mlavi (Poslato na 20-06-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 20.6.2018.

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI
12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2
tel. 012/327-983, 327-984
faks: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs


Doktor medicine
na određeno vreme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva

USLOVI:
visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10 septembra 2005 godine, na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - stručni ispit, licenca.

OSTALO:
Uz prijavu podneti: kraću biografiju, overenu kopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi sa prosečnom ocenom tokom školovanja, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu, fotokopiju radne knjižice ukoliko kandidat ima radni staž ili potvrdu poslodavca o radnom stažu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je došlo do promene prezimena, uverenje o državljanstvu, kopiju lične karte. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos. Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izborukandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati u zatvorenim kovertama, na adresu: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, 12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2 ili dostaviti lično u pravnu službu Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje pri izboru kandidata.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI


Pregledano: 514 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters