Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć; Vozač za rad u Službi za hitnu medicinsku Puno radno vreme

na GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ u Beograd (Poslato na 29-06-2018)

Doktor medicine za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć; Vozač za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć
Oglas važi od: 28.6.2018.

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
11000 Beograd, Franše D Eperea 5


Doktor medicine za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć
4 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: VSS, medicinski fakultet; položen stručni ispit za zvanje doktor medicine; dozvola za rad – licenca, izdata od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u Komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Vozač za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć
2 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: III/V stepen stručne spreme- kv/vk vozač motornog vozila, vozačka dozvola „ B „ kategorije, 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača.

OSTALO:
Kao dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju uverenja o državljanstvu; za radno mesto pod brojem 1. fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence izdate od strane nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) fotokopiju rešenja o upisu u Komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu), a za radno mesto pod brojem 2. fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju vozačke dozvole, potvrdu o radnom iskustvu na poslovima vozača. Prijave na oglas poslati preporučeno poštom, na navedenu adresu Gradskog zavoda sa naznakom: „Za javni oglas” i navođenjem radnog mesta na koje konkuriše. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja ugovora o radu biće dužan da dostavi: overene kopije dokaza o ispunjenosti uslova, kao i dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B; izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu za rad pod otežanim uslovima; uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); fotokopiju uverenja Policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od 6 meseci; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje - M obrazac i radnu knjižicu (ako je poseduje).


Skoro postavljeni poslovi GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ


Pregledano: 536 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters