Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedini Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 04-07-2018)

Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer – Centar za higijenu i humanu ekologiju – Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine

“Gradski zavod za javno zdravlje”, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 1/2015), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-3878/2018 od 25.04.2018.godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Kadrovskim planom za 2017. godinu i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-3423/1 od 02.07.2018 godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer- Centar za higijenu i humanu ekologiju – Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine, radi zamene privremeno odsutnog radnika do povratka na rad.

- Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu (vode za piće, bazenskih, površinskih i otpadnih voda, zemljišta, vazduha, hrane, predmeta opšte upotrebe i otpada, kao i merenja nivoa buke); sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; obavlja sanitarno higijenski pregled objekata; priprema podatke za izradu izveštaja, studija, elaborata; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima;obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara Jedinice i načelnika Jedinice.

– Uslovi: •Visoko obrazovanje: / Viša medicinska škola/odsek viši sanitarni tehničar – na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. •stručni ispit; •licenca; •najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju višeg sanitarnog tehničara, odnosno sanitarno ekološkog inženjera.; •vozač B kategorije.

- Dodatni uslov:
•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenoj višoj medicinskoj školi/odsek viši sanitarni tehničar;
•uverenje o položenom stručnom ispitu;
•licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
•fotokopija vozačke dozvole;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar u kome se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.
Rok važenja
11.07.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca
Položen stručni ispit, licenca
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 437 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters