Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VLADIMIRCI u Vladimirci (Poslato na 04-07-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 04.7.2018.

DOM ZDRAVLjA VLADIMIRCI
15225 Vladimirci, Svetog Save 17
tel. 05/513-283


Doktor medicine
na određeno vreme

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima završen medicinski fakultet (VII stepen stručne spreme) na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; položen stručni ispit; licencu; vozačku dozvolu B kategorije. Kandidati prijavu sa fotokopijom lične karte, kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i overene fotokopije dokumenata kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa (diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci, izvod iz matične knjige rođenih (izdat na novom obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 20/09)), dostavljaju u zatvorenoj koverti poštom na adresu: Dom zdravlja Vladimirci, 15225 Vladimirci, Svetog Save 17 ili lično u prostorijama Kadrovske službe DZ Vladimirci, sa naznakom „Prijava za konkurs“. Uslovi rada: rad u smenama, rad u terenskim ambulanatama i rad noću. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Prijave moraju da budu primljene u Domu zdravlja najkasnije osmog dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje, kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 12 časova, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Domu zdravlja posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu smatraće se nablagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u ustanovi. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VLADIMIRCI


Pregledano: 399 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters