Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“ u Krepoljin (Poslato na 04-07-2018)

Čistačica
Oglas važi od: 04.7.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ“
12316 Krepoljin, Cara Lazara 84


Čistačica
na određeno radno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Kandidat treba da dostavi dokaze da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: da ima odgovarajuće obrazovanje propisano Zakonom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Jovan Šerbanović” Krepoljin - osnovno obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (odnosi se na kandidate koji nisu stekli obrazovanje na srpskom jeziku). Ispunjenost uslova dokazuje se overenim fotokopijama dokumenata ne starijim od 6 meseci. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se tokom rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji preuzimaju sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi (napomena: molbe bez prijavnog formulara neće biti razmatrane). Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Molbe slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs - čistačica”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“


Pregledano: 716 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters