Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 04-07-2018)

Više radnih mesta
Oglas važi od: 04.7.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


1. Doktor medicine
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Opis poslova za radno mesto pod 1:
prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili supspecijaliste; sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti.

Uslovi za radno mesto 1:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko obrazovanje (medicinski fakultet) na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju - medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MKR - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

2. Medicinska sestra/tehničar - instrumentar
za rad u operacionom bloku Službe hirurgije, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja

3. Medicinska sestra/tehničar
za rad na ostalim bolničkim odeljenjima u Službi opšte hirurgije, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Opis poslova za radna mesta pod 2 i 3:
planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gorenavedena radna mesta.

Uslovi za radna mesta pod 2 i 3:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno srednje medicinsko obrazovanje - medicinska sestra - tehničar i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi - opšti smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

4. Servirka
za rad u Higijensko-epidemiološkoj službi, Odseku za dijetetiku, pripremanje i distribuciju hrane, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja

5. Servirka
za rad u Higijensko-epidemiološkoj službi, Odseku za dijetetiku, pripremanje i distribuciju hrane, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja,

Opis poslova za radno mesto pod 4 i 5:
priprema, servira i poslužuje tople i hladne bezalkoholne napitke; održava higijenu posuđa, pribora i uređaja; preuzima robu i vodi knjige zaduženja i razduženja robe; vodi evidencije o trebovanju i utrošku robe.

Uslovi za radna mesta pod 4 i 5:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno srednje obrazovanje, a izuzetno - osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, izvod iz MKR - original.

6. Viši /strukovni radiološki tehničar
za rad u Radiološkoj službi, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova za radno mesto pod 6:
daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i zračnu terapiju i o ponašanju prilikom snimanja; postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje i zračnu terapiju; priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje, odnosno zračnu terapiju; snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvaliteta snimka; sprovodi zračnu terpiju; primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja; obavlja poslove zračnog tretmana za pacijente kod kojih se sprovodi transkutana radioterapija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija kao modalitet u lečenju malignih bolesti; priprema pacijenta i određuje adekvatan položaj pacijenta za zračni tretman sprovodi radioterapijske procedure na Gama nožu i Kibernetičkom nožu; u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Uslovi za radna mesta pod 6:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko obrazovanje na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine: stručni ispit - viši/strukovni radiološki tehničar; položen stručni ispit licenca; izuzetno: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radno iskustvo od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi - viši radiološki tehničar; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz MKR - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, 12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1834 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters