Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Strani jezici - engleski jezik Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 04-07-2018)

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Strani jezici - engleski jezik
Oglas važi od: 04.7.2018.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA
24000 Subotica, Marka Oreškovića 16


Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Strani jezici - engleski jezik
na određeno vreme od 1 godine, sa 50% radnog vremena

USLOVI:
student master akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija ili student master strukovnih studija ili specijalističkiih strukovnih studija filološke struke (engleski jezik), koji je studije prvog stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam. Bliži uslovi utvrđeni su članom 83 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon) i članom 37 Statuta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat podnosi: biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena, dokaz o statusu studenta master akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija ili studenta master strukovnih studija ili specijalističkiih strukovnih studija filološke struke (engleski jezik), dokaz o prosečnoj oceni na studijama prvog stepena, spisak radova kao i same radove (na zahtev komisije), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz da nije osuđivan (pribavlja se u MUP-u) i dokaz da nije pod istragom (pribavlja se u sudu). Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Sekretarijatu škole, na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 437 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters