Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje profesora strukovnih studija ili zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast Mena Puno radno vreme

na ISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADžMENT u Beograd (Poslato na 04-07-2018)

Nastavnik u zvanje profesora strukovnih studija ili zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast Menadžment
Oglas važi od: 04.7.2018.

VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA
ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADžMENT
11000 Beograd, Starine Novaka 24
tel. 011/3234-002


Nastavnik u zvanje profesora strukovnih studija ili zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast Menadžment
na neodređeno ili određeno vreme od 5 godina (zavisno od zvanja)

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti ekonomije, objavljeni naučni, odnosno stručni radovi u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama; radno iskustvo: za zvanje profesora strukovnih studija - od najmanje deset godina od čega najmanje pet godina u nastavi u visokom obrazovanju, za zvanje višeg predavača - najmanje pet godina, sposobnost za nastavni rad. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktima škole.

OSTALO:
Dokumenta koja je potrebno dostaviti na navedeni konkurs: prijava na konkurs, biografija i stručna biografija, overene kopije diploma svih nivoa studija, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, očitana/kopija lične karte, potvrda nadležnog organa (policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela predviđena članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (original ili overena kopija), potvrda o radnom iskustvu, za kandidate koji se prvi put biraju u nastavno zvanje predviđeno je pristupno predavanje i drugi dokazi za koje učesnik konkursa smatra da su bitni. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Prijavu na konkurs, biografiju i spisak objavljenih radova, svi kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na CD-u uređeno u MS Word-u) i u štampanoj formi. Prijave na konkurs se dostavljaju u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa na gorenavedenu adresu. Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Grozda Nikolić, telefon: 011/3234-002. Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi biće odbačene, odnosno neće biti razmatrane.


Pregledano: 388 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters