Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Spremač/spremačica; Servirka Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 04-07-2018)

Medicinska sestra - tehničar; Spremač/spremačica; Servirka
Oglas važi od: 04.7.2018.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16


1) Medicinska sestra - tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima u ambulanti za epilepsiju, glavobolju i druge neurološke poremećaje u Službi za pedijatriju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do isteka porodiljskog odsustva

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smera, IV stepen; stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa.

2) Spremač/spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, pri Zajedničkim medicinskim poslovima, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog na neplaćenom odsustvu

USLOVI:
osnovna škola, NK radnik. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su svedočanstva ili uverenja izdati na devojačko prezime).

3) Servirka
za rad u Odseku za pripremu hrane u Službi za pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene na bolovanju

USLOVI:
srednje obrazovanje; izuzetno: osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu Uredbe o katalogu radnih mesta. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome ili svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi i dokaz o radnom iskustvu na tim poslovima, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime).

OSTALO:
Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 995 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters