Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje predavača za užu naučnu oblast Transport tereta i logistika Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA IZ UROŠEVCA SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU u Leposavić (Poslato na 04-07-2018)

Nastavnik u zvanje predavača za užu naučnu oblast Transport tereta i logistika
Oglas važi od: 04.7.2018.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
IZ UROŠEVCA SA PRIVREMENIM
SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU
38218 Leposavić, 24. novembra bb


Nastavnik u zvanje predavača za užu naučnu oblast Transport tereta i logistika

USLOVI:
kandidat treba da ima akademski naziv magistra (ili stručni naziv specijaliste akademskih studija) iz uže naučne oblasti za koju se bira, objavljene stručne radove i da pokazuje sposobnost za nastavni rad. Ostali uslovi utvrđeni su odgovarajućim odredbama čl. 72-75 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje i 68/15), Statuta VTŠSS Uroševac, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor kandidata i zasnivanje radnog odnosa.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova: spisak naučnih radova sa neophodnom indeksnim oznakama i same radove, biografiju sa opisom školsko-obrazovne i radno-profesionalne istorije, dokaz da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za rad u državnom organu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih i matične knjige državljana, dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad u prosveti. Dokumenta moraju biti originali ili overene kopije. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na telefone: 028/84-103, 028/84-105, 028/84-108, 063/8671-749 (direktor). Prijave slati na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, sa privremenim sedištem u Leposaviću, 38218 Leposavić, 24. novembra bb.


Pregledano: 362 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters