Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra; Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BLACE u Blace (Poslato na 04-07-2018)

Medicinska sestra; Laboratorijski tehničar
Oglas važi od: 04.7.2018.

DOM ZDRAVLjA BLACE
18420 Blace, Braće Vuksanović 55
tel. 027/371-464

Laboratorijski tehničar
u Odeljenju laboratorijske dijagnostike, na određeno vreme najduže do 6 meseci, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
obavlja poslove laboratorijskog tehničara predviđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju i ostalim podzakonskim aktima RFZO, kao i ostale poslove utvrđene normativima medicinskog rada RFZO.

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove: srednja medicinska škola laboratorijskog smera sa položenim stručnim ispitom, odnosno IV stepen stručne spreme medicinske struke.

Medicinska sestra
u intervenciji Odseka za zdravstvenu zaštitu školske dece, na određeno vreme, najduže do 6 meseci, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
obavlja poslove pedijatrijske sestre-tehničara i poslove medicinske sestre-tehničara predviđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju i ostalim podzakonskim aktima RFZO, kao i ostale poslove utvrđene normativima medicinskog rada RFZO.

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove: viša medicinska škola ili srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera sa položenim stručnim ispitom, odnosno VI ili IV stepen stručne spreme medicinske struke.

OSTALO:
Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidat treba da podnese dokaze o ispunjavanju uslova oglasa, i to: overenu fotokopiju diplome o vrsti i stepenu stručne spreme, overenu fotokopiju uverenja (potvrde) o položenom stručnom ispitu i neoverenu fotokopiju lične karte. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos i rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije ili licencu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Prijave dostaviti lično, radnim danom od 7.00 do 14.00 časova, u Odseku za opšte, pravne i kadrovske poslove DZ Blace ili preko pošte, na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto______ (navesti naziv radnog mesta za koje se konkuriše)”. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave sa neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Dokazi priloženi uz prijavu biće vraćeni kandidatima koji nisu primljeni u radni odnos samo na njihov zahtev.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BLACE


Pregledano: 382 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters