Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Laboratorijski tehničar u dijagnostici; Tehničar održavanja informacionih sistema i Puno radno vreme

na INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 04-07-2018)

Doktor medicine; Laboratorijski tehničar u dijagnostici; Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
Oglas važi od: 04.7.2018.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Futoška 121


Doktor medicine
za rad u Centru za mikrobiologiju, na određeno vreme, ne duže od 24 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
obavlja srodne poslove po nalogu lekara specijaliste iz odgovarajućeg centra; za svoj rad odgovara mentoru i pomoćniku direktora; dijagnostikuje bolesti, radi na izvođenju, tumačenju i izdavanju mikrobioloških nalaza, sprovodi unutrašnju i spoljašnju kontrolu kvaliteta i konsultativne aktivnosti sa doktorima medicine drugih specijalnosti; radi sa potencijalno-infektivnim biološkim materijalima; obavlja poslove predviđene programom specijalizacije za određenu oblast zdravstvene zaštite; učestvuje u radu komisija, radnih grupa i drugih tela u skladu sa opštim aktima Instituta, po rešenju direktora; obavlja i druge srodne poslove koji su u skladu sa stručnom spremom i za koje je stekao određena znanja i zvanja a po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu: overena fotokopija diplome o stečenom zvanju doktora medicine, overena fotokopija uverenja/potvrde o položenom stručnom ispitu, overena fotokopija dokaza o posedovanju licence, fotokopija očitane lične karte, fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena), vozačka dozvola B kategorije.

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
za rad u Centru za mikrobiologiju, na određeno radno vreme, ne duže od 24 meseca, zbog povećanog obima poslova

Opis poslova:
vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike; stara se o aparatima i potrošnom materijalu; učestvuje u evidenciji primljenog materijala i izdatih nalaza kao i u pripremi i obradi podataka za izveštaje; radi sa potencijalno-infektivnim biološkim materijalima; u okviru smena i dežurstava radi u svim organizacionim jedinicama na uzimanju, prijemu i obradi dospelog materijala i izdavanju rezultata; po potrebi radi sa pacijentima na prijemu i uzimanju materijala za mikrobiološke preglede; učestvuje u radu komisija, radnih grupa i drugih tela u skladu sa opštim aktima Instituta, po rešenju direktora obavlja i druge srodne poslove koji su u skladu sa stručnom spremom i za koje je stekao određena znanja i zvanja, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu: overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju zdravstvene struke u trajanju od četiri godine i stečenom zvanju laboratorijskog tehničara, overena fotokopija uverenja/potvrde o položenom stručnom ispitu, overena fotokopija dokaza o posedovanju važeće licence, fotokopija očitane lične karte, fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena).

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povratka

Opis poslova:
obavlja pripremu uzoraka, reagenasa, podloga i oprema za mikrobiološka ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi; priprema, održava i kontroliše ispravnost laboratorijske opreme; stara se o potrošnom materijalu; održava kulture mikroorganizama; čestvuje u evidenciji primljenog materijala i izdatih nalaza kao i u pripremi i obradi podataka za izveštaje; radi sa potencijalno-infektivnim biološkim materijalima; učestvuje u pripremi praktičnog dela vežbi za potrebe nastave; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike; obavlja poslove u skladu sa pismenim ovlašćenjem koje mu izda neposredni rukovodilac, a koji su vezani za sistem menadžmenta saglasno zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025; učestvuje u radu komisija, radnih grupa i drugih tela u skladu sa opštim aktima Instituta, po rešenju direktora; obavlja i druge srodne poslove koji su u skladu sa stručnom spremom i za koje je stekao određena znanja i zvanja, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu: overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju zdravstvene struke u trajanju od četiri godine i stečenom zvanju laboratorijskog tehničara; overena fotokopija uverenja/potvrde o položenom stručnom ispitu; overena fotokopija dokaza o posedovanju važeće licence; fotokopija očitane lične karte; fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena).

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
na određeno vreme, ne duže od 24 meseca, zbog povećanog obima poslova

Opis poslova:
pruža tehničku podršku u radu Službe, prikuplja podatke za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza; vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza; ažurira podatke u odgovarajućim bazama; vodi propisane evidencije; vozi službeno putničko vozilo u javnom saobraćaju prema ukazanoj potrebi, a po nalogu neposrednog rukovodioca; radi na tretmanu i transportu medicinskog otpada; dovozi u Institut infektivni medicinski otpad iz domova zdravlja Južnobačkog okruga; učestvuje u radu komisija, radnih grupa i drugih tela u skladu sa opštim aktima Instituta, po rešenju direktora; obavlja i druge srodne poslove koji su u skladu sa stručnom spremom i za koje je stekao određena znanja i zvanja, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu: overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju u trajanju od četiri godine, fotokopija vozačke dozvole B kategorije, fotokopija očitane lične karte, fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena).

OSTALO:
Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnicu (soba 53) Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, sa naznakom „Za javni oglas“ ili se šalju putem pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE


Pregledano: 638 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters