Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Specijalista interne medicine; Viši rendgen tehničar; Laboratorijski tehničar; Stom Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 04-07-2018)

Doktor medicine; Specijalista interne medicine; Viši rendgen tehničar; Laboratorijski tehničar; Stomatološka sestra u ordinaciji; Vozač-distributer; Šef Odseka odbrane, obezbeđenja i zaštite
Oglas važi od: 04.7.2018.

DOM ZDRAVLjA NOVI SAD
21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 75

Doktor medicine
3 izvršioca

Opis poslova:
obavlja preglede pacijenata i upućuje ih na pomoćne dijagnostičke preglede, postavlja ranu ili definitivnu dijagnozu, određuje odgovarajuću terapiju, upućuje pacijente na konsultativno-specijalističke preglede, na stacionarno lečenje ili rehabilitaciju, vrši ocenu zdravstvenog stanja i radne sposobnosti, upućuje pacijente na lekarsku komisiju, izdaje lekarsko uverenje, obavlja male hirurške i ostale intervencije, obavlja kućne posete, vrši utvrđivanje smrti (mrtvozorstvo), po potrebi vozi službeni automobil, vodi propisane evidencije, obavlja i druge poslove u okviru svoje struke.

USLOVI:
medicinski fakultet, doktor medicine (VII/1 stepen), položen stručni ispit.

Specijalista interne medicine

USLOVI:
medicinski fakultet i specijalizacija iz interne medicine, specijalista interne medicine (VII/2 stepen stručne spreme).

Opis poslova:
vrši prethodne, periodične, kontrolne i sistematske internističke preglede, vrši obradu EKG snimka i daje svoje mišljenje, obavlja konsultativne preglede, učestvuje u timskom radu, vrši savetovanje hroničara, sprovodi lečenje pacijenata, vrši obradu pacijenata za lekarsku ili invalidsku komisiju i upućuje na stacionarno lečenje, pruža stručno-metodološku pomoć doktorima medicine, obavlja i druge poslove u okviru svoje struke.

Viši rendgen tehničar

Opis poslova:
vrši edukaciju rendgen tehničara i obuku pripravnika prema utvrđenom programu, uzima osnovne anamnestičke podatke od pacijenta, obavlja RTG snimanja i preglede, kuca nalaze po diktatu lekara, razvija filmove, sređuje ih i priprema za očitavanje, stara se o ispravnosti aparata i drugih uređaja sa kojima radi, vrši naplatu usluga i predaje prikupljeni novac, obavlja i druge poslove u okviru svoje struke.

USLOVI:
viša medicinska škola, viši radiološki tehničar (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit, posebna zdravstvena sposobnost za rad sa izvorima jonizirajućih zračenja, 1 godina radnog iskustva.

Laboratorijski tehničar

Opis poslova:
prima, informiše i izdaje smernice korisniku zdravstvenih usluga o protokolu tokom uzimanja materijala, otvara medicinsku dokumentaciju, naplaćuje usluge i participaciju, uzima uzorke biološkog materijala i priprema ga za laboratorijske analize. Priprema automatske analizatore za rad i radi na njima, brine o ispravnosti i higijeni aparata, kao i radnog poostora. Radi biohemijske, hematološke, parazitološke i analize urina, upisuje rezultate analiza, vodi potrebnu laboratorijsku dokumentaciju, propisane, evidencije. Blagovrameno predaje novac, reovno vodi dnevni izveštaj o broju i vrsti laboratorijskih analiza. Obavlja i druge poslove po nalogu predpostavljenih u okviru svoje struke. U dislociranim laboratorijama i u stanu bolesnika: uzorkuje materijal na terenu, transportuje ga do matične laboratorije u kojoj se obavlja primopredaja istog. Vrši transport biološkog materijala između organizacionih jedinica labotorijske službe, raznosi trebovanja, obaveštenja i ostali materijal.

USLOVI:
medicinska škola, smer laboratorijski tehničar (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Stomatološka sestra u ordinaciji
2 izvršioca

Opis poslova:
asistira terapeutu pri radu, zakazuje preglede, popunjava kartone, recepte i ostale obrasce i naloge, priprema i sterilište instrumente i pribor za rad, vodi propisane evidencije, naplaćuje usluge, obračunava protetske radove za participaciju, obavlja i druge poslove u okviru svoje struke.

USLOVI:

medicinska škola, stomatološka sestra (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Vozač-distributer

Opis poslova:
vrši utovar i istovar i raznosi zalihe materijala po objektima (lekova, sanitetskog, kancelarijskog i higijene) uz propisanu otpremnicu, održava higijenu u vozilu, vozi direktora i druga ovlašćena lica za izvršavanje službenih poslova, vrši prevoz novca i službene dokumentacije, brine se i stara o ispravnosti i urednosti službenih vozila, vodi evidenciju putnih naloga, potrošnje goriva, pređenih kilometara, servisa i popravki službenih vozila i kontaktira ovlašćene servisere vozila.

USLOVI:
srednja škola (III ili IV stepen); vozački ispit B kategorije.

Šef Odseka odbrane, obezbeđenja i zaštite

Opis poslova:
organizuje i koordinira obavljanje poslova u odseku, stara se i odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, vrši nadzor nad radom zaposlenih u odseku i pruža im neposrednu stručnu pomoć, stara se o radnoj disciplini u odseku. Zamenik je rukovodioca mobilizacije i rukovalac plana odbrane, učestvuje u izradi planova odbrane. Priprema predloge za izradu pravilnika i planova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite, vanrednih situacija i obezbeđenja. Stara se o nabavci ličnih zaštitnih sredstava i opreme za zaštitu od požara, organizuje preglede instalacija, opreme za rad i uslova radne sredine. Sprovodi postupak procene rizika i upravljanje rizicima. Dva puta godišnje podnosi izveštaj direktoru i Upravnom odboru o stanju zaštite od požara i godišnji program mera iz oblasti zaštite, koje je potrebno izvršiti u narednoj godini, kao i potrebna finansijska sredstva za izvršenje mera, a obavlja i druge poslove iz svoje struke.

USLOVI:
visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine ili viša škola iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka (VII ili VI stepen stručne spreme); položen stručni ispit iz bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i vanrednih situacija.

OSTALO:
Izbor između kandidata vrši se na osnovu priložene dokumentacije iz koje se ceni ispunjenost uslova. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati su obavezni da dostave pisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom. Uz prijavu podneti fotokopiju diplome o završenoj školi, uverenje o položenom stručnom ispitu iz bezbednosti, zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i vanrednih situacija. Kandidati mogu biti pozvani radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti potrebni za odluku o prijemu (radno iskustvo u struci, prosečna ocena tokom školovanja, dužina trajanja školovanja, itd.). Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za javni oglas radno mesto __________ upisati tačan naziv radnog mesta za koji se konkuriše“. Ako poslednji dan roka pada u neradni dan (subota i nedelja) ili na dan državnog praznika, rok za podnošenje prijave ističe prvog naradnog radnog dana. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne. Prijave koje budu primljene posle isteka dana navedenog u ovom oglasu smatraće se neblagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma kada su primljene u DZ Novi Sad. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI SAD


Pregledano: 812 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters