Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik hemije Puno radno vreme

na PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 04-07-2018)

Nastavnik hemije
Oglas važi od: 04.7.2018.

PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
11000 Beograd, Cara Dušana 61
tel. 011/2629-321


Nastavnik hemije
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene (do povratka radnice sa bolovanja)

USLOVI:
nastavnik hemije: profesor hemije, diplomirani hemičar, diplomirani hemičar opšte hemije, diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj, diplomirani hemičar - smer hemijsko inženjrstvo, diplomirani profesor hemije - master, diplomirani hemičar - profesor hemije, diplomirani hemičar - master, master hemičar, master profesor hemije. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije hemije. Sve prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017 i 11/2017). Opšti uslovi: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da kandidat nije osuđivan u smislu čl. 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017); 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a o ispunjenosti uslova pod 2) pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati su dužni da podnesu uz prijavu na konkurs: kratku biografiju; popunjeni formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja (dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, ako diploma nije uručena; uverenje o neosuđivanosti; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje (potvrdu) o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu. Prijave se dostavljaju sekretarijatu Prve beogradske gimnazije, lično ili poštom na navedenu adresu. Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Za dodatne informacije obratite se sekretarijatu škole, na telefon: 011/2629-321.


Skoro postavljeni poslovi PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 586 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters