Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik francuskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽIVKO LjUJIĆ” u Nova Varoš (Poslato na 18-07-2018)

Nastavnik francuskog jezika

Oglas važi od: 18.7.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„ŽIVKO LjUJIĆ”
31320 Nova Varoš


Nastavnik francuskog jezika
za rad u Novoj Varoši, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja i stručnih saradnika uosnovnoj školi (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo RS; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a, v, g i d, dostavlja se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni folmular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Pregledano: 1320 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters