Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 02-08-2018)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
Oglas važi od: 01.8.2018.

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Zeleni Bulevar 24Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI:
VII stepen stručne spreme: profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatskii jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost); master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika); master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik); master filolog (studijski program filologija, moduli; Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost). Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi propisani su čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Posebni uslovi konkursa utvrđeni su odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u nastavi u stručnim školama.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih; biografiju; da zna srpski jezik; uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci. Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključivanja ugovora o radu, a proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje. Prijave na konkurs slati na gorenavedenu adresu u roku od 8 dana od objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Odluka o izboru kandidata po konkursu biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 835 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters