Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 02-08-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 01.8.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101Medicinska sestra - tehničar
2 izvršioca

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena; diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva; potvrdu o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice; izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; licencu ili rešenje o upisu u komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata.

Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenej prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ “Poslovi”. Oglas je objavljen i na web sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 537 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters