Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“ u Kanjiža (Poslato na 02-08-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 01.8.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
„BANjA KANjIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bbMedicinska sestra - tehničar
za potrebe medicinskog sektora, na određeno vreme do povratka privremeno odsutne zaposlene

USLOVI:
IV stepen stručne spreme medicinskog smera, medicinski tehničar; položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte, dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama - dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije). Ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

Opis posla: Na osnovu terapijskog lista samostalno vrši aplikaciju raznih fizikalnih agenasa kroz elektro, termo i fototerapijske procedure, kao i manuelnu i hidromasažu. Dužan je da preduzme sve potrebne mere obezbeđenja pacijenata od eventualnih oštećenja. Vodi evidenciju o vremenskom rasporedu terapija, daje potrebna uputstva pacijentima. Vodi evidenciju izvršenih usluga i sprovodi iste. Vrši pripremu aparata i agenasa za aplikaciju i kod eventualnog kvara obaveštava odgovornu sestru na terapijama. Vrši poslove medicinske sestre u specijalističkoj odnosno ambulanti. Vodi zdravstvenu dokumentaciju u vezi prijema i otpusta pacijenata na stacionarno i ambulantno lečenje. Priprema potreban zavojni materijal za intervencije. Deli medikamentoznu terapiju na osnovu naloga lekara ili po uputstvu iz terapijskog kartona. Pomaže lekaru pri intervencijama. Za sredstva sa kojima radi i rukuje lično je odgovoran. Učestvuje u permanentnom održavanju zdravstvene zaštite pacijenata - smenski rad, dežurstvo. Sprovodi zdravstvenu negu na odeljenjima. Učestvuje u primanju zdravstvene dokumentacije radi rezervacije i smeštaja pacijenata na stacionar i ambulantno lečenje. Učestvuje u rezervaciji smeštaja na stacionaru. Vrše zakazivanje vremenskog rasporeda za lekare za prijem, kontrolu i otpust pacijenata, kao i za specijalističke preglede (internista, dexa). Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara glavnoj medicinskoj sestri rehabilitacije.

OSTALO: Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati na gorenavedenu adresu sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove medicinske sestre - tehničara”.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“


Pregledano: 1201 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters