Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na OŠ „ŽIVAN MARIČIĆ” u Žiča (Poslato na 02-08-2018)

Nastavnik fizičkog vaspitanja
Oglas važi od: 01.8.2018.

OŠ „ŽIVAN MARIČIĆ”
36221 Žiča, Žički put bb
tel. 036/5817-317Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 35% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 113/2017), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članovima: 139 st. 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5, čl. 140 stav 1 tačka 1 podtačka (1) i (2) i tačka 2 istog člana, čl. 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 27/2018). Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa čl. 3 st. 1 tačka 12 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 i 3/17). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 ovog Zakona.

Kandidat treba da ima državljanstvo Republike Srbije( uverenje o državljanstvu u originalu ili overenoj kopiji); psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje se podnosi pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom); dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji se nalazi u delu „Novo na sajtu”, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Uz zahtev kandidat dostavlja: overen prepis (kopiju) diplome o završenom obrazovanju sa ispravom kojom se dokazuje da je kandidat stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz da je kandidat položio stručni ispit - ispit za licencu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci - original ili overena kopija), dokaz da kandidat nije osuđivan za napred navedena krivična dela, izvod iz kaznene evidencije, pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave, dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. u publikaciji „Poslovi” ,lično ili poštom na adresu: OŠ “Živan Maričić”, 36221 Žiča, Žički put bb. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Za dodatne informacije obratiti se sekreatrijatu škole na telefon 036/5817-317.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ŽIVAN MARIČIĆ”


Pregledano: 1227 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters