Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 02-08-2018)

Medicinska sestra - tehničar; Viši fizioterapeut
Oglas važi od: 01.8.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva Jedinstva 1351) Medicinska sestra - tehničar
za rad na ostalim bolničkim odeljenjima u Službi za infektivne bolesti, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja, do povrataka zaposlene

Opis poslova za radno mesto 1: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama; učestvuje uprijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

USLOVI za radno mesto 1: Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i: završeno srednje medicinsko obrazovanje - medicinska sestra-tehničar; položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.2) Viši fizioterapeut
za rad u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja, do povratka zaposlene

3) Viši fizioterapeut
za rad u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije, na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja, do povratka zaposlene

Opis poslova za radna mesta 2 i 3: sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta; nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.; sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja; uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika; uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima; prati pacijentovo stanje i napredak; prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja; podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

USLOVI za radna mesta 2 i 3: Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i: završeno obrazovanje na osnovnim studijama prvogstepena (osnovne strukovne/akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stučni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome za višeg fizioterapeuta; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1142 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters