Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Nova Varoš (Poslato na 02-08-2018)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
Oglas važi od: 01.8.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA
31320 Nova VarošNastavnik srpskog jezika i književnosti
za 50% norme, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sisteme obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastsvnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 13/2016, 2/2017, i 2/2017); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovni vaspitni rad.

Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 139 ZOSOV, stav 1 tač. 1), 3)-5) podnose se uz prijavu na konkurs a dokaz iz tačke 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razamatrati. Uz prijavni folmular koji se preuzime sa internet etranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 645 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters