Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica; Viši radiološki tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 16-08-2018)

Spremačica; Viši radiološki tehničar
Oglas važi od: 15.8.2018.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10Spremačica
u stacionaru u Servisu za održavanje higijene u Odeljenju za tehničke i uslužne poslove

Opis posla: održava higijenu prostorija, aparata i inventara na Institutu; odnosi prljav i donosi čist veš; radi i druge poslove iz svoga delokruga, a po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu.

USLOVI: Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma završene osnovne škole; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave), ne starije od 6 meseci; kratka biografija (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu Instituta, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem spremačice u stacionaru na neodređeno vreme“.Viši radiološki tehničar
na Odeljenju za radiološku dijagnostiku
Opis posla: asistira lekaru i vrši medicinsko-tehničke procedure po nalogu lekara; priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje; daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i o ponašanju prilikom snimanja; postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje; snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvalitet snimka; primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radiološke tehnike; učestvuje u praktičnom osposobljavanju pripravnika i mlađih kadrova; vodi propisane evidencije i dokumentaciju; odgovara za sredstva kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada; radi i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu glavnog tehničara i nadležnog lekara; poslove obavlja u okviru smenskog rada, a po potrebi u dežurstvu i pripravnosti; za svoj rad odgovoran je glavnom RTG tehničaru i načelniku odeljenja.

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: osnovne studije u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili strukovne studije prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit, licenca za rad.

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenim osnovnim ili strukovnim studijama prvog stepena (navedeno u posebnim uslovima); uverenje o položenom stručnom ispitu; zdravstvena sposobnost za rad u radiologiji; poznavanje rada na računaru (MS Office); dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (iz policijske uprave), ne starije od 6 meseci; kratka biografija (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Instituta, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem jednog višeg radiološkog tehničara na Odeljenju za radiološku dijagnostiku na neodređeno vreme“.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 653 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters