Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Finansijsko-materijalne poslovi - zvanje savetnik; Poslovi karijernog savetovanja - zvanje savetnik Puno radno vreme

na Služba za upravljanje kadrovima u Beograd (Poslato na 16-08-2018)

Finansijsko-materijalne poslovi - zvanje savetnik; Poslovi karijernog savetovanja - zvanje savetnik
Oglas važi od: 15.8.2018.

REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17 stav 1 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-7261/2018 od 27.07. 2018. godine, Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH
RADNIH MESTA U SLUŽBI ZA UPRAVLjANjE KADROVIMAI Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Služba za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

II Radna mesta koja se popunjavaju:


1. Radno mesto za poslove karijernog savetovanja, u zvanju savetnik
u Centru za upravljanje karijerom državnih službenika u Sektoru za odabir i razvoj kadrova
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u analizi i proceni kompetencija, motiva, interesovanja i karijernih potreba državnih službenika putem intervjua i / ili grupnih vežbi; pruža stručnu pomoć u izradi individualnog plana razvoja državnog službenika; primenjuje psihološke merne instrumente, analizira i interpretira rezultate za potrebe procene individualnih potencijala za razvoj; pruža stručnu pomoć državnim službenicima u vezi sa upravljanjem karijerom; radi savetovanje i primenjuje različite instrumente za razvoj u radu sa rukovodiocima i jedinicama za kadrove a u vezi sa upravljanjem karijerom državnih službenika; učestvuje u izradi metoda i tehnika koje se koriste u Centru; vodi evidenciju testiranih kandidata; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Centra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti psihološke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru (Word, Excel, Internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o državnim službenicima i oblasti ocenjivanja državnih službenika - usmeno; znanje engleskog jezika - uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika; znanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) - praktičnim radom na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti - posredno, putem standardizovanih testova; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.2. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove, u zvanju savetnik
u Grupi za finansijske i računovodstvene poslove, u Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove
1 izvršilac

Opis poslova: obavlja kontrolu i evidenciju računovodstvenih isprava i prateće dokumentacije i priprema zahteve za plaćanje; obrađuje podatke za obračun plata i ostalih naknada i primanja državnih službenika i nameštenika i naknada za rad članovima Visokog službeničkog saveta i žalbenih komisija; usaglašava i sravnjuje knjigovodstveno stanje glavne knjige Trezora sa pomoćnim evidencijama i obavlja i druge računovodstvene poslove; obrađuje podatke i dostavlja Poreskoj upravi pojedinačne poreske prijave o plaćanju poreza i doprinosa za isplate prihoda fizičkim licima na koje se plaćaju porezi i doprinosi; priprema i dostavlja podatke Upravi za trezor za registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru i ažurira druge propisane evidencije; stara se o čuvanju dokumentacije na propisan način; učestvuje u izradi operativnih finansijskih planova Službe za izvršenje budžeta i njihovom evidentiranju u informacioni sistem Uprave za trezor; učestvuje u izradi predloga finansijskog plana, završnog računa i periodičnih izveštaja o utrošku sredstava; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet).

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu i oblasti finansijsko materijalnih poslova; poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) - praktičnim radom na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti - posredno, putem standardizovanih testova; veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.

III Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Sanja Leverda, telefon: 011/311-77-27.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o znanju engleskog jezika (za radno mesto pod brojem 1)

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, naznačene veštine i znanja biće provereni u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, počev od 27.08.2018. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom na kontakte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, veb-stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 1698 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters