Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO u Leskovac (Poslato na 16-08-2018)

Radno mesto za poslove...
Oglas važi od: 15.8.2018.

Republika Srbija

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Beograd, Nemanjina 22-26

Na osnovu člana 54, člana 55 i člana 61 stav 1 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17 stav 3, člana 19 stav 2, člana 20 stav 1 i 2 i člana 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, stučnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta u Državnom pravobranilaštvu Dp-443/16 od 25. aprila 2016. godine i Zaključka komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8466/2017 od 29. septembra 2017. godine, Državno pravobranilaštvo oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVUI Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Državno pravobranilaštvo, Beograd, Nemanjina 22-26

II Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto: pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja
u Odeljenju u Leskovcu, zvanje savetnik
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: obrađuje složene predmete iz jedne ili više oblasti prava uz redovan nadzor zamenika odnosno pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja u Odeljenju u Leskovcu, iz nadležnosti sektora odnosno odeljenja u zastupanju državnih organa, posebnih organizacija i javnih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima; stara se o realizaciji pravnosnažnih odluka i naplati troškova; obaveštava Pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja u Odeljenju u Leskovcu, odnosno zamenika po čijim instrukcijama radi o uočenim promenama do kojih dođe u toku postupka u predmeta kojima je zadužen; priprema izveštaj o prisustvovanju ročištima za prethodni mesec do svakog 5. u mesecu; priprema izveštaj o okončanim predmetima do 10. u mesecu za prethodni mesec; obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca i zamenika.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu (Zakon o pravobranilaštvu, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i dr.)- proveravaće se usmenim putem; veština komunikacije, analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja - proveravaće se usmenim putem; poznavanje rada na računaru - proveravaće se uvidom u pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru ili praktičnim radom na računaru (kada kandidat ne priloži pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru).2. Radno mesto: pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja i pripreme izveštaja, zvanje savetnik
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: obrađuje složene predmete iz jedne ili više oblasti prava i obavlja složene poslove iz nadležnosti delokruga rada Sektora odnosno Odeljenja u vezi sa odgovarajućim postupcima u zastupanju državnih organa, posebnih organizacija i javnih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima uz povremeni nadzor zamenika, odnosno pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja i analize, odnosno pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja i praćenja sudske prakse; vodi elektronsku evidenciju i praćenje predmeta kojima je zadužen; obaveštava pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja i analize, odnosno zamenika o svim uočenim promenama u okviru predmeta kojima je zadužen; priprema izveštaj o prisustvovanju ročištima za prethodni mesec do svakog 5. u mesecu; priprema izveštaj o okončanim predmetima do 10. u mesecu za prethodni mesec; obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca ili zamenika.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu (Zakon o pravobranilaštvu, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i dr.) - proveravaće se usmenim putem; veština komunikacije, analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja - proveravaće se usmenim putem; poznavanje rada na računaru - proveravaće se uvidom u pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru ili praktičnim radom na računaru (kada kandidat ne priloži pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru).3. Radno mesto: pravobranilački pripravnik
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: stručno se obučava i osposobljava i cilju polaganja pravosudnog ispita; obavlja manje složene poslove uz instrukciju i nadzor zamenika, odnosno pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja i analize, odnosno pravobranilačkog pomoćnika - poslovi zastupanja i praćenja sudske prakse, iz nadležnosti sektora odnosno odeljenja u zastupanju državnih organa; obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca i zamenika.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, elokvencije - proveravaće se usmenim putem; poznavanje rada na računaru - proveravaće se uvidom u pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru ili praktičnim radom na računaru (kada kandidat ne priloži pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru).4. Radno mesto: rukovodilac grupe za informatiku i analitiku, zvanje viši savetnik
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: rukovodi, odgovara, planira i usmerava rad grupe; organizuje i usklađuje procese rada i predlaže i obezbeđuje mere za efikasan rad grupe; obavlja poslove u vezi sa izradom projektno-tehničke dokumentacije, izradom projektnih zadataka, idejnih rešenja za potrebe Pravobranilaštva; prati i koordinira realizaciju nadogradnje poslovnog softvera; prati adaptaciju objekata za potrebe Pravobranilaštva i obavlja i druge poslove u vezi sa adaptacijom objekta za potrebe Pravobranilaštva; izrađuje analize, informacije i druga akta koja se odnose na planiranje adaptacije objekata za potrebe Pravobranilaštva; izrađuje i dostavlja izveštaje nadležnim organima i informacije i analize iz delokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranioca i sekretara.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti mašinske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu (Zakon o pravobranilaštvu, Zakon o državnim službenicima i dr.) - proveravaće se usmenim putem; veština komunikacije, analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja - proveravaće se usmenim putem.5. Radno mesto: radno mesto za poslove javnih nabavki, zvanje savetnik
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: priprema Predlog plana javnih nabavki Državnog pravobranilaštva u saradnji sa Grupom za finansijsko-materijalne poslove; prikuplja, uređuje i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki; priprema i izrađuje dokumentaciju u vezi sa nabavkama za potrebe Državnog pravobranilaštva; sprovodi postupak javne nabavke; priprema nacrt ugovora i sporazuma sa drugim organima, pravnim i fizičkim licima koje Državno pravobranilaštvo zaključuje iz delokruga Sekretarijata; proverava i prati usklađenost sprovođenja postupaka javnih nabavki sa zakonskim propisima iz ove oblasti; vrši kontrolu realizacije ugovora nakon sprovedenog postupka javne nabavke; vrši istraživanje tržišta i analizu prikupljenih podataka; izrađuje izveštaje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama; izrađuje izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki; vodi evidencije o postupcima javnih nabavki; izrađuje i dostavlja izveštaje nadležnim organima, informacije i analize iz delokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca i sekretara.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, sertifikat za službenika za javne nabavke, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu (Zakon o pravobranilaštvu, Zakon javnim nabavkama, Zakon o državnim službenicima i dr.) - proveravaće se usmenim putem; veština komunikacije, analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja - proveravaće se usmenim putem; poznavanje rada na računaru - proveravaće se uvidom u pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru ili praktičnim radom na računaru (kada kandidat ne priloži pisani dokaz o završenoj obuci za rad na računaru).III Mesto rada i trajanje radnog odnosa:

- Za radno mesto: pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja u Odeljenju u Leskovcu, zvanje savetnik (koje je u tekstu konkursa označno rednim brojem 1), mesto rada je Državno pravobranilaštvo, Odeljenje sa sedištem u Leskovcu, kancelarija u Vranju, Vranje, Trg republike 1.

- Za radna mesta: pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja i pripreme izveštaja, zvanje savetnik, pravobranilački pripravnik, rukovodilac grupe za informatiku i analitiku, zvanje viši savetnik i radno mesto za poslove javnih nabavki, zvanje savetnik (koja su u tekstu konkursa označena rednim brojevima od 2 do 5), mesto rada je Državno pravobranilaštvo, Beograd, Nemanjina 22-26.

- Na radnim mestima: pravobranilčki pomoćnik - poslovi zastupanja u Odeljenju u Leskovcu, zvanje savetnik, pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja i pripreme izveštaja, zvanje savetnik, rukovodilac grupe za informatiku i analitiku, zvanje viši savetnik i radno mesto za poslove javnih nabavki, zvanje savetnik (koja su u tekstu konkursa označena rednim brojevima 1, 2, 4 i 5), radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

- Na radnom mestu pravobranilački pripravnik (koje je u tekstu konkursa označeno rednim brojem 3), radni odnos se zasniva na određeno vreme, u trajanju od 3 godine.


ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

IV Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VI Adresa na koju se podnose prijave za sva radna mesta: Državno pravobranilaštvo, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs i nazivom radnog mesta na koje se konkuriše“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ivana Milošević, tel. 011/3631-224.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana pisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu - za radna mesta pod rednim brojem 1 i 2; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima - za radna mesta pod rednim brojem 4 i 5; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za službenika za javne nabavke - za radno mesto pod rednim brojem 5; original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju rada na računaru - za radna mesta pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 5; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i dr. akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo) - za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 4 i 5.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama - kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika). Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i sertifikat o položenom ispitu za službenika za javne nabavke.

Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojma se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg, bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Državnog pravobranilaštva: www.dpb.gov.rs, u delu „Javnost rada - Oglasi i konkursi“.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koja se vrednuju u izbornom postupku, počeće od 10. septembra 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Državnog pravobranilaštva, u sedištu organa, u Beogradu, Nemanjina 22-26, o čemu će učesnici konkursa biti pojedinačno obavešteni na brojeve telefona ili adrese elektronske pošte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene: Saglasno članu 64 Zakona o državnim službenicima, kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.

Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima (za radna mesta pod rednim brojem 4 i 5), prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, dostavljaju dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Ukoliko se sprovodi provera poznavanja rada na računaru praktičnim radom na računaru, ona podrazumeva realizaciju zadataka koji obuhvataju: obradu teksta u standardnim programima, elektronsku komunikaciju i pretraživanje interneta (paket MS Office i Internet Explorer). Samo za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru, sprovodi se provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština navedenih u tekstu oglasa javnog konkursa, saglasno članu 6 stav 2 Pravilnika o sastavu konkursne komisije, stučnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta u Državnom pravobranilaštvu Dp-443/16 od 25. aprila 2016. godine.

Kandidati koji konkurišu na više oglašenih radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode koje dokaze su priložili i uz koju od prijava su priložili dokaze koji se cene u izbornom postupku.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili overenoj fotokopiji kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i veb-stranici Državnog pravobranilaštva, veb-stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, veb-stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 2608 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters