Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“ u Vranje (Poslato na 16-08-2018)

Pedagoški asistent
Oglas važi od: 15.8.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠE DETE“
17500 Vranje, Cara Dušana 22

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja radne 2018/2019. godine

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) odgovarajuće obrazovanje: završeno srednje obrazovanje i program obuke za pedagoškog asistenta; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome); uverenje o završenoj obuci za pedagoške asistente; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; izvod iz kaznene evidencije MUP-a. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostalja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati mogu prijave za učešće na konkursu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“


Pregledano: 2868 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters