Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - specijalista mikrobiologije; Magistar farmacije - diplomirani farmaceut Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 16-08-2018)

Doktor medicine – specijalista mikrobiologije; Magistar farmacije – diplomirani farmaceut
Oglas važi od: 15.8.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI
„Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Svetozara Miletića 55
tel. 013/851-241, faks: 013/851-001
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Doktor medicine – specijalista mikrobiologije
na određeno vreme

USLOVI: VII stepen stručne spreme, medicinski fakultet; položen stručni ispit iz mikrobiologije sa parazitologijom. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan (iz SUP-a), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (iz suda), dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, licencu za rad, potvrdu o položenom specijalističkom ispitu.

Magistar farmacije – diplomirani farmaceut
na određeno vreme

USLOVI: VII stepen stručne spreme, farmaceutski fakultet; stečeno obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan (iz SUP-a), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (iz suda), dokaz da je kandidat državljanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, licencu za rad, potvrdu o položenom stručnom ispitu.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Javni oglas ________ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Kontakt osoba: dipl. pravnik Gizika Nedeljković, 013/851-241.Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”


Pregledano: 2157 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters