Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši medicinski tehničar - instrumentar; Medicinski tehničar opšteg smera; Medicinski tehničar pedij Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 16-08-2018)

Viši medicinski tehničar - instrumentar; Medicinski tehničar opšteg smera; Medicinski tehničar pedijatrijskog smera
Oglas važi od: 15.8.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


1) Viši medicinski tehničar - instrumentar
na određeno vreme, zamena zaposlene za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

2) Viši medicinski tehničar - instrumentar
na određeno vreme, zamena za odsutnog radnika do 12 meseci

USLOVI: viša medicinska škola, smer instrumentar (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

3) Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena za odsutnog radnika do 12 meseci

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit.


4) Medicinski tehničar pedijatrijskog smera
na određeno vreme do 12 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja medicinska škola pedijatrijskog smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit.OSTALO: Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje se konkuriše; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva (za radna mesta 3 i 4); potvrdu o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice; izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; licencu ili rešenje o upisu u komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata.

Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 649 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters