Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 16-08-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 15.8.2018.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
DECE I OMLADINE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju intenzivne nege i terapije Službe za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju na Klinici za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja dužeg od 30 dana

Opis posla: brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; sprovodi terapiju prema nalogu lekara; prati bolesnika na dijagnostičke preglede; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

USLOVI: IV stepen stručne spreme srednje medicinske škole, pedijatrijski ili opšti smer, položen stručni ispit, licenca za rad.Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju intenzivne nege i terapije Službe za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju na Klinici za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, a najduže do 02.11.2019. godine

Opis posla: brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; sprovodi terapiju prema nalogu lekara; prati bolesnika na dijagnostičke preglede; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga, a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

USLOVI: IV stepen stručne spreme srednje medicinske škole, pedijatrijski ili opšti smer; položen stručni ispit, licenca za rad.


OSTALO: Uz prijavu kandidati podnose, u originalu ili overenoj kopiji, sledeća dokumenta: diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; fotokopiju iz matične knjige venčanih (ukoliko su diploma, uverenje i licenca izdati na devojačko prezime); uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (iz policijske uprave), ne starije od 6 meseci; kratku biografiju (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, imejl adresom.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte, fotokopiju vakcinalnog kartona i sanitarnu knjižicu. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prijave se predaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu Instituta, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem dve medicinske sestre na Odeljenju intenzivne nege i terapije na Klinici za pedijatriju”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 693 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters