Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja i tehnike i tehnologije Puno radno vreme

na OŠ „EMILIJA OSTOJIĆ“ u Požega (Poslato na 16-08-2018)

Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja i tehnike i tehnologije
Oglas važi od: 15.8.2018.

OŠ „EMILIJA OSTOJIĆ“
31210 Požega, Knjaza Miloša 26
tel. 031/3816-538Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja i tehnike i tehnologije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i 140 Zakona: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 3/2017); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na oglas kandidati treba da dostave: kratku biografiju ili CV; overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); uverenje o neosuđivanosti; lekarsko uverenje da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz podnosi kandidat pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, u overenoj kopiji, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Molbe slati na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 2076 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters