Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 16-08-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 15.8.2018.

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1Doktor medicine
za rad u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: da imaju završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit, rešenje o upisu u komoru, odnosno licencu za rad. Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena studiranja, dužina studiranja, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom ispitu, ocena na razgovoru.

Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Uz prijavu kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova - neoverene kopije (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju sa potrebnim podacima za kontakt.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključnjenja ugovora o radu, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima (lekarsko uverenje) i originale ili overene fotokopije potrebne dokumentacije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za oglas”.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 1073 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters