Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA u Zrenjanin (Poslato na 16-08-2018)

Nastavnik (više predmeta)
Oglas važi od: 15.8.2018.

MEDICINSKA ŠKOLA
23000 Zrenjanin, Novosadska 2Nastavnik predmetne nastave - nastavnik zdravstvene nege
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 76,5% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je steklo a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16): viša medicinska sestra - tehničar, viša medicinska sestra, strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, specijalista strukovna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra internističkog smera, viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar; lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kandidati treba da dostave: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) - srpski jezik; original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na goprenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom, na broj: 023/533-270.Nastavnik predmetne nastave - nastavik akušerstva sa negom
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 23,5% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je steklo: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 21/15 i 11/16): viša medicinska sestra - tehničar, viša medicinska sestra, viša strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, viša ginekološko-akušerska sestra, specijalista strukovna medicinska sestra, specijalista strukovna medicinska sestra babica, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra internističkog smera, viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar, lice treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita za obrazovni profil ginekološko-akušerska sestra; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kandidati treba da dostave: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; 3. original ili overenu fotokopiju diplome o prethodno stečenom srednjem obrazovanju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita; 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o ispunjavanju uslove iz člana 139 stav 1 tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija) - srpski jezik; 6. original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 7. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj 023/533-270.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1090 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters