Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši/strukovni radiološki tehničar; Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 16-08-2018)

Doktor medicine; Viši/strukovni radiološki tehničar; Medicinska sestra/tehničar
Oglas važi od: 15.8.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i jedinstva 135
tel. 012/550-111, faks: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs
web: www.obp.rsDoktor medicine
za rad u Službi anestezije za reumatologijom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta)

Doktor medicine
u Opštoj bolnici Požarevac, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili supspecijaliste; sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko obrazovanje (medicinski fakultet) na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju - medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.Viši/strukovni radiološki tehničar
za rad u Službi radiologije, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova: daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i zračnu terapiju i o ponašanju prilikom snimanja; postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje i zračnu terapiju; priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje, odnosno zračnu terapiju; snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvaliteta snimka; sprovodi zračnu terapiju; primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja; obavlja poslove zračnog tretmana za pacijente kod kojih se sprovodi transkutana radioterapija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija kao modalitet u lečenju malignih bolesti; priprema pacijenta i određuje adekvatan položaj pacijenta za zračni tretman - sprovodi radioterapijske procedure na gama nožu i kibernetičkom nožu; u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima prepoznaju se gorenavedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko obrazovanje na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit - viši/strukovni radiološki tehničar; položen stručni ispit, licenca; izuzetno: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radno iskustvo od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi - viši radiološki tehničar, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih - original.

Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.Medicinska sestra/tehničar
za rad u Službi pedijatrije, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta)

Medicinska sestra/tehničar
za rad u ambulati Službe urologije, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gorenavedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno srednje medicinsko obrazovanje - medicinska sestra - tehničar, položen stručni ispit.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi - opšti smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1342 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters