Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravobranilački pomoćnik u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na GRAD KRAGUJEVAC GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA KRAGUJEVCA u Kragujevac (Poslato na 16-08-2018)

Pravobranilački pomoćnik u zvanju samostalni savetnik
Oglas važi od: 15.8.2018.

GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
GRADA KRAGUJEVCA
34000 Kragujevac, Trg slobode 3
tel. 034/306-168Pravobranilački pomoćnik u zvanju samostalni savetnik

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se u izbornom postupku proveravaju: poznavanje sledećih važećih zakona Republike Srbije - Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o povraćaju oduzete imovine, Zakon o javnoj svojini, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o eksproprijaciji, Zakon o upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima.

Opis poslova: obavlja poslove iz delokruga Pravobranilaštva, preduzima radnje zastupanja organa grada, javnih službi, javnih preduzeća i drugih pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta Grada ili čiji je osnivač Grad na raspravama pred sudovima i drugim državnim organima i organizacijama; stara se o sprovođenju pravosnažnih odluka i naplati troškova; priprema nacrte i predloge akata, izrađuje pravobranilačke podneske i akte, pregleda i kopira sudske spise, pregleda javne knjige (katastar nepokretnosti, registar privrednih subjekata, zbirke isprava i drugo) pribavlja izvode i prepise iz javnih knjiga, kao i dokumentaciju iz zbirki isprava, učestvuje u ažuriranju baze podtaka Gradskog pravobranilaštva, vrši druge poslove predviđene zakonom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta iz delokruga Sekretarijata, po nalogu Gradskog pravobranica i njegovog zamenika.

Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom (sa navedenom adresom za prijem pošte i brojem telefona) i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi; original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza da kandidat poseduje najmanje pet godina radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbama člana 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103 stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti - da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrazac izjave može se preuzeti u tekstu ispod javnog konkursa na internet prezentaciji Grada Kragujevca: www.kragujevac.rs. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Trajanje radnog odnosa: Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima provera, stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku obaviće se u prostorijama Gradskog pravobranilaštva grada Kragujevca. O mestu i vremenu početka izbornog postupka kandidati će biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Grada Kragujevca - www.kragujevac.rs, oglasnoj tabli zgrade Uprave grada i u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Adresa na koju se podnose prijave: Gradsko pravobranilaštvo grada Kragujevca, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, sa naznakom „Za javni konkurs”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Nela Jeremić Ilić, tel. 034/306-168.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.


Pregledano: 1759 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters