Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar ustanove; Stručni saradnik - psiholog; Medicinska sestra - vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“ u Kladovo (Poslato na 16-08-2018)

Sekretar ustanove; Stručni saradnik - psiholog; Medicinska sestra - vaspitač
Oglas važi od: 15.8.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NEVEN“
19320 Kladovo, 22. septembar 54
tel. 019/801-706


Sekretar ustanove

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje, odnosno stručna sprema prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018).


Stručni saradnik - psiholog

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje, odnosno stručna sprema prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018).


Medicinska sestra - vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola - vaspitački smer.


OSTALO: psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da kandidat zna srpski jezik i jezik na kome ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kandidati su dužni da uz prijavni formular (nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), podnesu sledeća dokumenta: diplomu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu (sve u originalu ili overenoj fotokopiji), dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koju su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziju), uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na adresu ustanove, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“


Pregledano: 1338 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters