Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 29-08-2018)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 29.8.2018.

SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA
25000 Sombor, Apatinski put 90


Nastavnik matematike
za 70,79% norme, na srpskom nastavnom jeziku

USLOVI:
Odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja “Sl. glasnik RS”, br.88/17 i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama( “ Službeni glasnik RS-prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016,13/2016-isp., 13/2016, 2/2017 i 13/2018); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; Da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje ; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno -vaspitni rad. Kandidati popunjavju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavu kandidat podnosi: overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje -original ili overenu fotokopiju da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - izdato od MUP-a, ne starije od 6 meseci; uverenje o državljanstvu-original ili overena fotokopija; original ili overena fotokopija dokaza o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno -vaspitni rad-diploma o stečenom srednjem, , višem ili visokom obrazovanju na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno -vaspitni rad ili potvrda o položenom ispitu iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografija -CV. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima , koju vrši nadležna služba zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće razmatrati.Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnosi se neposredno ili putem preporučene pošte na navedenu adresu sa naznakom „konkurs za prijem u radni odnos“. Rok za prijavu je 8 dana od objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.


Pregledano: 932 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters